top of page

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

Administratorem danych osobowych zebranych od Państwa jest:

Inteli-Dom Michał Tymoczko

z siedzibą w Zduńskiej Woli
ul. Złota 39 B
NIP : 8291524797
REGON : 101094129

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z nami drogą mailową na adres: biuro@inteli-dom.eu lub listownie na adres siedziby firmy.

  1.          Kategorie przetwarzanych danych osobowych, cel przetwarzania i podstawa prawna

W ramach relacji biznesowych z kontrahentami, możemy przetwarzać dane osobowe w następujących celach:

·         Komunikacji na temat produktów, usług i projektów, np. w celu obsługi zapytań od kontrahentów,

·         Inicjowania i zarządzania relacjami z kontrahentami i utrzymywania relacji biznesowych, np. w celu obsługi zamówień na produkty lub usługi w tym dokonywania dostaw, realizacji płatności oraz do celów księgowości,

·         Przeprowadzania ankiet zadowolenia klientów, kampanii marketingowych, analiz rynku, konkursów i innych działań promocyjnych,

·         Monitorowania należności oraz dochodzenia lub obrony roszczeń w sprawach dotyczących współpracy,

·         Zapewnienia zgodności z obowiązkami prawnymi (np.  prowadzenie dokumentacji finansowo- księgowej).

Dla wyżej wymienionych celów, możemy przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:

·         nazwę/imię i nazwisko, nazwę firmy lub działalności,

·         adres i dane kontaktowe (np. ulica, numer domu, kod pocztowy, adres e-mail, telefon),

·         inne dane identyfikacyjne (NIP, REGON, numer rejestracji działalności, numer dowodu osobistego lub PESEL),

·         dane bankowe (np. numer rachunku, nazwa banku),

·         dane organizacyjne (np. stanowisko/funkcja, przełożony),

·         informacje dotyczące realizowanych transportów i przesyłek,

·         numery,   daty,   wartości   i   treści   faktur   oraz   innych   dokumentów finansowo-księgowych.

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do osiągnięcia wyżej wymienionych celów, w tym realizacji umowy lub czynności poprzedzających zawarcie umowy z kontrahentami.

Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) (w przypadku uzyskania zgody) lub art. 6 ust. 1 lit. b) lub f) RODO, tj. gdy:

·         Przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy, której stroną jest podmiot danych lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy;

·         Przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora danych lub osoby trzeciej.

  1.          Udostępnianie danych osobowych

Możemy udostępnić Państwa dane osobowe do uzasadnionych celów:

·         Podmiotom współpracującym, w przypadku, gdy udostępnienie  jest niezbędne do prawidłowego działania podmiotu lub realizacji  umowy,

·         Innym podmiotom w przypadku, kiedy zostaniemy do tego zobowiązani, na przykład zgodnie z obowiązującym nakazem sądowym lub przepisami prawa,

·         Dostawcom usług, którzy przetwarzają dane wyłącznie na nasze polecenie i są na podstawie umowy zobowiązane do  ochrony powierzonych im danych. (np. firmy transportowe, firmy windykacyjne)

  1.          Okres przechowywania

Państwa dane osobowe zostaną usunięte, jeśli przechowywanie danych osobowych nie jest już konieczne do realizacji celów, dla których zostały zebrane i w przypadku braku prawnych obowiązków w zakresie ich przechowywania (jak np.  przepisy podatkowe) lub jeśli upłynęły okresy przedawnienia roszczeń z zawartych umów.

  1.          Przysługujące prawa

Mają Państwo prawo do:

·         uzyskania od nas osobowego potwierdzenia, czy przetwarzane są dotyczące Państwa dane osobowe oraz do uzyskania dostępu do tych danych,

·         sprostowania błędnych danych osobowych i uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,

·         usunięcia swoich danych osobowych,

·         ograniczenia przetwarzania,

·         przenoszenia danych,

·         wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

·         złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

·         wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie (jeśli przetwarzanie danych osobowych jest oparte na Państwa zgodzie). Wycofanie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania w oparciu o zgodę przed jej wycofaniem.

bottom of page